Csodás Hagyatékunk Egyesület

Az Egyesület adatai

A szervezet neve:  CSODÁS HAGYATÉKUNK Kulturális és Hagyományőr Egyesület

A szervezet rövidített neve: CSODÁS HAGYATÉKUNK Egyesület

A szervezet székhelye: 6763 Szatymaz, II. körzet 192.

Alapításának időpontja: 2005. június 15.

Működési területe: EU tagállamok 

Az Egyesület önálló jogi személy, saját alapszabállyal, képviselettel, elkülönült gazdálkodással rendelkező társadalmi szervezet.

Az Egyesület közösségi kezdeményezés, célja és feladatai teljesítése érdekében kész együttműködni minden olyan szervezettel, közösséggel és személlyel, amely, illetve aki a közös célok elérésén munkálkodik.

Az Egyesület működése nyilvános, tevékenysége során épít az ellenőrzés lehetőségére és támogatói kezdeményezéseire.
 

Az Egyesület általános céljai

A magyar kulturális hagyaték társadalmi gyökereinek, tárgyi – és kulturális emlékeinek, társadalomszervező erőforrásainak Magyarországon belüli, illetve társországbéli kutatása, történeti hagyományokra alapozott interkulturális kapcsolatok kialakításának és fejlesztésének elősegítése, a helyi -, a regionális -, és az országok közötti társadalmi erőforrások feltárása, összefogása és integrálása révén a kapcsolódó gazdasági, társadalmi és civil szerveződések együttműködésére alapozva, amely hivatott biztosítani:

  • A célszerű előnyükön alapuló, célszerű együttműködést, különösen a közösségfejlesztés, az oktatási-, az ifjúsági-, a sport és kulturális közszolgáltatások, a kommunikációs rendszerfejlesztés, valamint az idegenforgalmi fejlesztés és ellátás területén;
  • Az etnikai kisebbségek esélyegyenlőségét és kapcsolatrendszerének fejlesztését biztosító lehetőségek feltárását;
  • A gazdasági, társadalmi és a civil kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő tudatformáló, ismeretterjesztő, véleménycserét biztosító közösségi programok, rendezvények, konferenciák szervezését, lebonyolítását;
  • A helyi és regionális gazdasági, társadalmi és civil szféra aktivitásának és tenni akarásának integrálását, bekapcsolását a regionális, az országos és az 'Euroatlanti' vérkeringésbe;
  • A Magyarországon kialakításra kerülő regionális és kistérségi stratégiai fejlesztést célzó folyamatok, programok, projektek kialakításával és megvalósításával, valamint az Európai Unió által lehetővé tett együttműködési feltételek fejlesztésével kapcsolatos gazdasági, társadalmi és civil kezdeményezések felkarolását;
  • Régióközi és nemzetközi kapcsolatok kialakítását, ápolását fejlesztését gazdasági és társadalmi - kiemelten kulturális és hagyatékőrző - szervezetekkel történő együttműködéseken keresztül.
     

Közhasznú tevékenység

Közfeladat megnevezése Jogszabályhely

1./ Az Egyesület céljaival kapcsolatos nevelés, oktatás,
2./ Közösségi, kulturális hagyományok, értékek ápolása;
3./ A helyi- és a régióbeli lakosság életmódja javítását kapcsolódó  célok támogatása;
 4./ Kezdeményezések és önszerveződések támogatása, a közösségi, illetve az önkéntes munka feltételeinek javítása, a közösségi értékek létrehozásának, megőrzésének segítése;   

1991. évi XX. tv.   képességfejlesztés és ismeretterjesztés;  a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű   szervek szolgáló kulturális, illetve a szabadidősporthoz feladat- és hatásköreiről  
120.§ a.)-b.) pontok

5./ Sporttevékenység az egészségtudatosság fejlesztése érdekében;
6./ Az egészséges életmód és szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése 
7./ Gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása;

2004. évi I. tv. a Sportról 
49.§ c.)-e.) pontok

8./ Sport és ifjúsági ügyek;

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 
13.§ (1) 15. pont

09./ Szatymaz és Csongrád megye köznevelési intézményi hatályos pedagógiai programjaihoz illeszkedve szabadidős programok szervezése,  pedagógiai és szakmai együtt  működések kialakítása;
10./  Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítése
2011. évi CXC.  törvény a nemzeti köznevelésről 
26.§ (4). pont; 27.§ (11) a.)-d.) pont    

            

Az Egyesület Elnöksége

Az Egyesület Elnöksége általános hatáskörű és egyben operatív végrehajtó és rendelkező, kollektív vezető szerve, két közgyűlés között ügyintéző és képviseleti szerve. 
A háromtagú Elnökséget az Egyesület öt évre választja. Az Vezetőség Elnökség az Elnökből és két Alelnökből áll. 

Az Elnökség 3 (három) tagú. Az elnökségi tagok a megbízásukat öt évi határozott időtartamra kapják.

Az Egyesület Elnöksége az alábbi személyekből áll:

Jurik Ferenc Imre (az Elnökség elnöke)

Ágoston Réka (nevelési  alelnök) 

Pándi László (társadalmi kapcsolati alelnök)

Az Egyesület tiszteletbeli elnöke:

Hajnal Gyöngyi

 

Közzétételi kötelezettség

Csodás Hagyatékunk Egyesület aktuális bírósági lekérdezés

Egyesületi éves beszámoló 2016.

Egyesületi éves beszámoló 2015.

Egyesületi éves beszámoló 2014.

Egyesületi éves beszámoló 2013.

Egyesületi éves beszámoló 2012.