Támogatás (EFOP)

I. EFOP-1.3.5-16-2016-00529.

Szervezetünk, a CSODÁS HAGYATÉKUNK Kulturális és Hagyományőr Egyesület a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program támogatási rendszerében az EFOP- 1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével című pályázaton nyertes  a „CSODÁS HAGYATÉKUNK AKADÉMIA ” című EFOP-1.3.5-16-2016-00529 számú programjának sajátosságai:

Tartalmi leírás

A CSODÁS HAGYATÉKUNK Kulturális és Hagyományőr Egyesület a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott EFOP- 1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével című pályázaton a „CSODÁS HAGYATÉKUNK AKADÉMIA ” című EFOP-1.3.5-16-2016-00529 számú nyertes pályázat megvalósításával az alábbi célokat kívánja elérni:

  • A Csodás Hagyatékunk Egyesület – a pályázati felhívással összhangban, a CSODÁS

HAGYATÉKUNK Akadémia program alapeszméjeként – kiemelt feladatának tekinti a hagyományőrzésre alapozott tudásbázis tartalomfejlesztését,, illetve a generációk együttműködését szervező és összehangoló közösségépítést;

  • Ezzel összefüggésben a közösségi terek fejlesztésére, közösségépítési módszertanok kimunkálására, elméleti és gyakorlati készségeket erősítő programcsomagok megvalósítására helyezzük a hangsúlyt. Meggyőződésünk, hogy a mikroközösségek fejlesztése alapvetően szükséges a társadalmi felelősségvállalás egyéni szintű tudatosításához, az együttműködésben végzett tevékenységek eredményességének növekedéséhez.

Az EFOP-1.3.5-16 pályázat megvalósításának tevékenységei

A CSODÁS HAGYATÉKUNK Egyesület a kötelezően megvalósítandó "A" tevékenységcsoport mellett a "C" tevékenységcsoportot választotta. (A „B” tevékenységcsoport esetében a szakmai megvalósításban kizárólag 1 (vagy részmunkaidőben 2) fő

önkéntes-koordinátor vehet részt, aki a projekt teljes szakmai vezetését és a tevékenységek

megvalósítását, koordinációját is ellátja.)

A” tevékenységcsoport

1./ célcsoport toborzása, bevonása;

2./ önképzés;

3./ a projekt tevékenységet bemutató generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást,

kommunikációt támogató események szervezése, lebonyolítása;

4./ önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatások nyújtásának megszervezése, közvetítése;

5./ kapcsolattartás és adatszolgáltatás az EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve kiemelt projekt kedvezményezett szervezettel (Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.).

C” tevékenységcsoport

1./ helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények, valamint a nemzetiségek kulturális identitásának elmélyítését szolgáló programok szervezése;

2./ szakmai fórumok, konferenciák és rendezvények szervezése a közéleti szerepvállalás és

érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében;

3./ közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezése, illetve lebonyolítása;

4./ családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését segítő programok támogatása.

Az EFOP-1.3.5-16 pályázat célcsoportjai

A pályázat célcsoportjainak kiválasztása a Szatymaz és térségében élő "25 -"év alatti fiatalok, valamint a "60+ " feletti személyek – is a közösségen belüli tudatos együttműködésre törekvést, a közösségi kohéziót erősítő szemléletformálást, a közösség harmonikus működésének társadalmi megalapozását szolgálja, amely által a programokban részt vevők életminősége a közösségi tevékenységekbe való bevonás után javul.

A célcsoportok hatékony elérése érdekében – az önkéntes munkavégzésre és együttműködésre alapozva – választottuk meg a projekt együttműködő partnereit. Szatymaz Község Önkormányzata, biztosítja a célcsoportok elérésének horizontális lehetőségeit helyi, valamint regionális szinten, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár biztosítja a kultúrprogramok helyszíneit, illetve a tanulóifjúság köréből toborzott részt vevők körét, a Szatymazi Nyugdíjas Egyesület a „60+” korosztályból toborzott részt vevők körét, illetve generációk együttműködését bemutató programokat, a szatymazi illetőségű Közművelődési és Családsegítő Egyesület, valamint a szintén szatymazi illetőségű Fehértói Gazdaképző és Innovációs Alapítvány képviselik a társadalom civil szegmensét, egyúttal ezen szervezetek a workshop rendezvények és a szakmai képzések, tanácsadások megvalósító szereplői, a Szegedi Vízisport Egyesület és a GREENFISH Szabadidősport Egyesület szervezi a családi rendezvényeket és a szabadidős programokat.

Az együttműködő partnerek közös munkája hozzájárulhat ahhoz, hogy Csongrád megyében új lendületet vehessen a mikroközösségek társadalmi szerepvállalásának megerősödése.

Az EFOP-1.3.5-16 pályázat indikátorai

A CSODÁS HAGYATÉKUNK Akadémia projektidőszaka – 2017. április 1. és 2020 március 31. között – 5 mérföldkőre tagolva valósul meg, 5.000 – "25 -"év alatti fiatal, valamint "60+ " feletti – személy kerül megszólításra a projekt 117 Csongrád megyei rendezvénye (12 db), eseménye (45 db), programja (60 db) során.

A pályázat által elnyert támogatás összege: 24,23 millió Ft.

 

II. EFOP-1.3.8-17-2017-00043

CSODÁS HAGYATÉKUNK Kulturális és Hagyományőr Egyesület a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program támogatási rendszerében az EFOP- 1.3.8-17 Önkéntesség személyre szabva című pályázaton nyertes „CSODÁS HAGYATÉKUNK AKADÉMIA ” Természeti alapú közösségfejlesztés az önkéntesség útján című EFOP-1.3.8-17-2017-00043 számú programjának sajátosságai:

A program fő célja a résztvevő fiatalok számára a középiskolai tanulmányokat követően legalább fél év tapasztalatgyűjtés, önkéntességen és társadalmi szolgálaton keresztüli tanulás biztosítása a tudatos pályaorientáció , illetve pályaválasztás megalapozására.

A CSODÁS HAGYATÉKUNK Egyesület által kifejlesztett képzési- és programmodulok alkalmassá teszik a képzésben részvevőket arra, hogy saját életükkel, jövőjükkel kapcsolatosan képesek legyenek önálló döntéseket hozni, hogy képesek legyenek az önkéntességet és a társadalmi felelősségvállalást mindennapi életük alap értékévé tenni. Ne csak egyszerűen pályát, munkatevékenységet válasszanak, hanem értékszemléletet és közösség szervező, közösségépítő módszertant is megtanulhassanak.

A projekt közvetlen célcsoportját azok a 18 és 22 év közötti fiatalok adják, akik élethelyzeti krízissel és ebből adódó pályaorientációs nehézséggel küzdenek. Az önkéntes tevékenységen keresztül átélt társadalmi szolgálat és az ehhez közvetlenül és kiegészítő jelleggel kapcsolódó képzések segítik ezen fiatalok tudatos pályaválasztását annak érdekében, hogy ne pályaelhagyó, hanem önmagukat ismerő, egzisztenciájukat tudatosan építő felnőttekké váljanak.

Az oktatás alapcélja a személyiségfejlesztés, amely a résztvevőket alkalmassá teszi az események, körülmények folytonos változásaihoz történő rugalmas reagálásra, azok megértésére és azokkal való együttműködésre, önismeretük gazdagítására, komplex tudásbázis fejlesztés, amely a résztvevők számára nem csak önmagában elsajátítható ismereteket ad, hanem kifejleszti bennük a komplex gondolkodás, a folyamatok és az összefüggések felismerése és összekapcsolása megértésének képességét, önkéntes feladatellátásra való felkészítés, amely nyitottá és befogadóvá teszi a résztvevőket a világ és egymás problémáinak megértésére és segítő aktivitásuk kifejlődésére, önkéntes feladatellátási hálózatokba való bekapcsolás, amely lehetővé teszi olyan tématerület kiválasztását, amely a résztvevő személyiségéhez legközelebb áll és legalkalmasabb gyakorlati aktivitásának kibontakoztatására.

A Csodás Hagyatékunk Egyesület által kifejlesztett képzési modul a pályázat kiírás feltételeit messze meghaladó sajátos képzési rendszer 11 egységből áll, az alapstúdiumot jelentő 8 képzési modul és a speciális képzési stúdiumokat jelentő 3 képzési modul tartalmai:

1./ Kommunikáció és média

A személyes megjelenés protokollja. Hogyan öltözz, viselkedj, beszélj, tárgyalj kommunikációs, illetve előadási technikák, brain-storming technikák, célirányos önéletrajz típusok. Hogyan lehet hosszú távú üzleti kapcsolatokat építeni.

2./ Vezetéselmélet

A vezetés, a hatékony irányítás gyakorlata. Milyen egy jó vezetői stratégia. Miért fontos eleget tenni a kedvezményezettek/kliensek kéréseinek. Mitől válik egy vállalkozás nyílt rendszerré, mi a hatékony szervezeti felépítés és ebben a vezetési magatartás mennyire kardinális szerep. Mi a különbség értékek és elvek között, hogyan lehet sikeres és hatékony működési stratégiát felépíthetni, mi az az „intelligens rizikó” (mérlegelés, tervezés, menedzsment), amivel élni lehet, milyen módon lehet kialakítani a bizalom és tisztelet kiépülésének folyamatait.

3./ Non-profit stratégia alapjai

A civil világ, a civil működés alapvetései. Társadalmi szükségesség, célrendszer. Rugalmas stratégia alkotás, megújuló jövőkép. Működési feltételrendszer, a működés fenntarthatóságának rövid távú, és hosszútávú módozatai, külső-belső szervezeti kommunikáció, mit tesz a szervezet, hogyan teszi.

4./ A forrásteremtés civil technikái

A hosszú távú fenntarthatóság forrásai. A civil működőképesség alapjai: küldetés, értékek, brand és image, támogatás, emberek, finanszírozás, tervezés és értékelés. Milyen lehetséges technikák léteznek adománygyűjtéshez? Kiket keressünk meg, hogyan készüljünk fel, hogyan szervezzük meg a civil életünket. Mennyire befolyásolja a potenciális adományozóhoz való viszony a szervezeti stratégiát? Miért fontos a tudatos kapcsolatépítés? Írásbeli támogatási kérelem formája, tartalma, személyesség és szakmaiság és a saját projekt leírása.

5./ Hogyan mérjük a társadalmi hatékonyságot

Miben mérhető a szervezet társadalmi hatékonysága? Mik a nemzeti és globális trendek? Milyen társadalmi nehézségek, kihívások, problémák léteznek, és ezek megoldására milyen szervezetek jöttek létre? Ezek a szervezetek hogyan érik el a sikert és mivel küzdenek? Mi a különbség a mérés és az elérés között? Kulcsfontosságú kihívások és sikerek: mik ezek, egy szervezet életében milyen módon jelenhetnek meg?

6./ A pénzügyi tervezés alapjai

A pénzügyi fenntarthatóság keretrendszerének feltérképezése a működés kezdeti ciklusában és folyamatosságának biztosításában. A pénzügyi tervezés alapfogalmai, gyakorlati és számítási tervek elkészítése, a pénzügyi stratégiában fellelhető tényleges költségek fogalma és szerepe, beruházási költségek kockázatmentes hozam, kockázati prémium, ár-költség-nyereség struktúra, árrés fogalma. A non-profit és profit-orientált üzleti tevékenységek közötti különbségek, a működés költségei, a fejlesztés költségei, az elméleti tudásra alapozott gyakorlati, számítási és modellezési feladatok.

7./ Szervezeti működés

A résztvevők az elsajátított elméleti alapon, a maguk saját koncepciója alapján megstrukturálnak non-profit, vagy for-profit vállalkozásukat.

Képesek legyenek valóra váltani álmukat, el tudják indítani az egyénivállalkozásukat. Képesek legyenek megfogalmazni, mik befolyásolják a szervezet működését és fejlesztését, mi a piaci, a technikai, a jogi, a kulturális, a szervezetközi környezet, milyen legyen a szervezet mérete (nagysága), az alapfolyamati és az információtechnológia, a szervezet telepítési helyzete (földrajzi kiterjedtség, telephelyek), a szervezet alapfeladatai, tevékenységi köre.

8./ Társadalmi felelősségvállalás

A Társadalmi felelősségvállalás ( CSR - Corporate Social Responsibility) Kezdeti megjelenése alapvetően a gazdasági, azon belül a vállalati, vállalkozási szférához kötődik, a civil társadalom erőbázisainak fejlődésével, erősödésével társadalmi felelősségvállalás értékei, hatóköre a társadalom egészének működésére kiterjeszthetősége.

9./ Alapfokú angol nyelvi képzés (választható)

100 órás angol nyelvi fejlesztés, beszéd centrikus, problémamegoldást segítő gyakorlati ismeretek angol nyelven, dokumentált szintemelkedéssel

10./ „B” kategóriás gépjárművezető képzés ( választható)

"B" kategóriás jogosítvány megszerzése

11./ Vízi elsősegélynyújtás, vízi mentés, speciális képzés a biztonságos vízi közlekedés, az önkéntes munka során előforduló helyzetek kezeléséhez szükséges ismeretek.

A pályázat által elnyert támogatás összege: 202,37 millió Ft.

Projekt kategória: